INTEGRITETSPOLICY 

Svenska Soka Gakkai International (”SSGI”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext avser att förklara vilka personuppgifter som SSGI kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och skyldigheter SSGI har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. SSGI är personuppgiftsansvarig för den behandling som SSGI utför och som beskrivs i denna policy. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta SSGI på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6. 

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 

1.1 SSGI kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig. 

1.2 Om du deltar i något event som talare, skribent eller på annat sätt kommer vi även behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig nämligen, kontouppgifter och, i vissa fall, personnummer. 

1.3 Vid deltagande vid konferenser, seminarier eller andra events kan vi komma att spela in eller ta foton. Du kan därför förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som SSGI behandlar. Dessa ljud- och bildupptagningar och fotografier kan även komma att publiceras. SSGI kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke. 

2. VARFÖR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS 

2.1 SSGI kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 

(i) Tillhandahålla och administrera ditt medlemskap i SSGI. 

(ii) Tillhandahålla och administrera konferenser, kurser eller andra events som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden SSGI har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser, kurser eller events kan deltagarlista komma att upprättas där uppgifter om ditt namn kan förekomma. 

(iii) Utskick av information till dig angående SSGI verksamhet och kommande konferenser, kurser och andra events. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla SSGI berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling. 

2.2 SSGI kan även komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för SSGI berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information på ett ändamålsenligt sätt. 

3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS 

3.1 Tillgång till personuppgifter 

3.1.1 Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom SSGI som har behov av att behandla dina personuppgifter. 

3.1.2 SSGI kan vid tillhandahållandet av konferenser, kurser och events komma att dela personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan under avsnitt 2.1 t.ex. till leverantörer och ansvariga för de lokaler där konferenser, kurser eller eventen hålls. 

3.2 Lagringstid 

3.2.1 SSGI kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamål de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för att administrera konferenser, kurser eller events vi tillhandahåller dig. 

3.2.2 SSGI kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag. 

4. DINA RÄTTIGHETER 

4.1 Rätt till registerutdrag och rättelse 

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som SSGI utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som SSGI har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. SSGI kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål. 

4.2 Rätt till radering 

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och SSGI kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse. 

4.3 Rätt till invändning 

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. SSGI behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära att SSGI behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske. 

4.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling 

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall. 

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter. 

2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering. 

3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav. 

4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse. 

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av SSGI utan ditt samtycke. 

4.5 Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till SSGI i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal. 

4.6 Rätt att återkalla samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke till SSGI:s behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som SSGI har rätt att behandla dina personuppgifter för. 

4.7 Utövande av dina rättigheter 

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan kontaktar du SSGI på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6. SSGI kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.7 skyndsamt. Om SSGI inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet. 

5. BEHÖRIG MYNDIGHET 

Om du är missnöjd med SSGI:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål. 

6. KONTAKT 

Du kan kontakta SSGI med anledning av SSGI:s personuppgiftsbehandling enligt ovan på: 

Adress: SSGI, Ekorrbacken 7, 133 35 Saltsjöbaden 

Epost: info@ssgi.se 

 

Version 2018-05-21